Naar de inhoud
 

Disclaimer

Voorwaarden

Door de Solas-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Solas-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn. 

 

Copyright © 2012 B.V. NIMAG, Vianen (hierna te noemen: ‘Solas’)

 

Inhoud

De Solas-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van Solas. De Solas-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Europa te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in de landen waarnaar in de betreffende campagne specifiek wordt verwezen. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkende Solas-dealer kunt vinden. De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Solas behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

 

Prijzen van Solas-producten

De prijzen op deze Solas-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende Solas-dealer. De aankoop van een Solas-product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

 

Gebruik van cookies

Solas gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Solas-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de Solas-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. Solas gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

 

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u Solas via de Solas-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Solas stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Solas zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Solas uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming. Ondanks het feit dat Solas geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Solas-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Solas zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

 

Copyright

Alle informatie op de Solas-site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solas.

 

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van B.V. NIMAG of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

 

Hyperlinks

De Solas-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Solas geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

 

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Solas alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Solas wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Solas wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de Solas-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Solas-site.

 

Aanpassing van het beleid

Solas behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.
 

Bel voor meer informatie over Solas met +31 (0)347 349 749

Importeur: B.V. NIMAG, Postbus 77, 4130 EB, Vianen.

e-mail: info-solas@nimag.nl